Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?
Blog Pipol

Een beetje geschiedenis

De Europese School voor Psychoanalyse (L’École Européenne de Psychanalyse ) (EEP) is geboren in 1990 onder impuls van Jacques-Alain Miller, anticiperend op de geboorte van de AMP (1992). Opgericht aan de zijde van de École de la Cause freudienne, herenigde zij destijds verschillende groepen – in Europa en erbuiten – die zich refereerden aan de lacaniaanse oriëntatie. Sinds haar creatie zijn drie Scholen geboren die de EEP in haar schoot heeft opgenomen : de Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) gecreëerd in Spanje in 2000, de Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) gecreëerd in Italië in 2002, en de New Lacanian School (NLS) die, gecreëerd in 2003, verschillende landen uit Europa en elders verenigt.

In 2008, heeft de EEP beslist zich om te vormen in de Europese Federatie van de Scholen voor Psychoanalyse (Fédération Européenne des Écoles de Psychanalyse) (FEEP). Het ECF besliste daar deel van uit te maken. Van toen af aan bestond een Federatie die de vier Scholen van de AMP in Europa verenigde.

Het doel van de FEEP bestond erin de strijd tegen de ideologie van de evaluatie en zijn wetgevende initiatieven te coördineren alsook om bepaalde vormen van gezondheidspolitiek, die in de landen van het verenigd Europa aan de geestelijke gezondheid werden opgelegd, aan te vechten. Daarnaast bekleedde zij, in coördinatie met het AMP, enkele extieme functies ten aanzien van de Europese Scholen, met name omtrent de passe en enkele andere vragen met betrekking tot de vorming van de psychoanalyticus.

Van de FEEP naar de Eurofederatie van Psychoanalyse

De transformatie van de FEEP in de Eurofederatie van Psychoanalyse (EuroFédération de Psychanalyse) (EFP), in voege sinds juni 2010, beantwoordt aan een lezing van de actuele politieke realiteit betreffende de psychoanalyse op “extern” en “intern” vlak.

Op extern vlak vertaalt de Eurofederatie van Psychoanalyse de wil om zich meer aanwezig te stellen bij de Europese politieke instanties. De ideologie van de veralgemeende evaluatie, de verspreiding van de CGT praktijken, de wetgevende initiatieven met betrekking tot het psy-veld die de psychoanalyse aanvallen, de pogingen om de praktijken van het woord te marginaliseren onder het toenemend geweld van de neurowetenschappen en de markt van de psychofarmaca, vormen elk op zich verschillende onderdelen van een verpletterende machine die we niet alleen meer kunnen bestuderen, bekritiseren en aan de kaak stellen. De inzet is van onze lacaniaans georiënteerde gemeenschap op Europees niveau de consistentie te geven van de spreekwoordelijke zandkorrel in dat infernale raderwerk. We kunnen ons niet meer beperken tot een lokale strijd in elk land afzonderlijk – zelfs al behoudt dat uiteraard zijn volle belang.

Op intern vlak brengt de transformatie van de FEEP in de EFP het “Parijse evenement” van november 2009 in rekening. Dit evenement heeft enerzijds de eigen verhouding tot het onbewuste, met de passe als horizont, terug in het centrum van de ethiek van de analyticus en zijn vorming geplaatst. Anderzijds heeft zij het woord gegeven aan “nieuw aangekomenen” – behorende tot wat Miller de “Forum Generatie” heeft genoemd – die zich bij het ECF hebben aangesloten vanuit haar politiek engagement. De Eurofederatie heeft de ambitie om die paradoxale verknoping tussen een grootscheeps collectief politiek engagement en een “de-massificatie van het uitspreken” te ondersteunen.

De EFP blijft bovendien de toenmalige functies van de FEEP voor de Europese Scholen van de AMP bekleden. Zij heeft haar eigen regelement van de passe en neemt deel aan de debatten over de modaliteiten van dit dispositief in de Scholen, met uitzondering van het ECF. Zij blijft ook een extieme plaats ondersteunen in de seminaries van bepaalde Scholen.

De Jaarboeken van de Eurofederatie van Psychoanalyse

De twee jaarboeken van de Eurofederatie – Jaarboek van de Regio’s en Jaarboek van de Adherenten – dragen bij tot de vormgeving van onze Europese communiteit.

Jaarboek van de Regio’s

Het Jaarboek van de regio’s bevat 56 alfabetisch geïnventariseerd regio’s, en 86 onder-regio’s, zetels waarin een kleine analytische communauteit actief is binnen een regio. Dit Jaarboek geeft een weerspiegeling van de inplanting van de psychoanalyse van lacaniaanse oriëntatie in Europa. Elke Regio of onder-Regio heeft zijn “Regionale Vertegenwoordiger”. Zo installeert het Jaarboek van de Regio’s een verband tussen lokale groepen van adherenten en het ECF en vertegenwoordigt zij de Europese psychoanalytische gemeenschap van lacaniaanse origine.

Jaarboek van de Adherenten

Het Jaarboek van de Adherenten van de Eurofederatie voor Psychoanalyse vormt een associatieve lijst. Volgens haar reglement omvat zij de leden van de associaties (lokale, regionale en nationale) die geaffilieerd zijn aan de vier Scholen die verenigd zijn in de EFP. Ook enkele leden van Europese studiegroepen van de Fondation du Champ freudien kunnen er in opgenomen worden. De inschrijving in dat jaarboek getuigt van de interesse en de steun van de ingeschreven persoon voor de lacaniaans georiënteerde analytische zaak zoals die in Europa door de Scholen van het AMP en het freudiaanse Veld wordt aangedreven. Zij garandeert de vorming en de praktijk van de adherent niet. Dat behoort tot het terrein van de Scholen van de AMP.

Het Europees Congres voor Psychoanalyse

De EFP organiseert om de twee jaar een Europees congres voor Psychoanalyse die alle collega’s uit heel Europa bij elkaar brengt. Het congres verloopt met een simultaanvertaling in vijf talen: engels, spaans, frans, italiaans, nederlands. De organisatoren zorgen ervoor de congressen een epistemische en politieke draagwijdte te geven.

Het eerste Congres (PIPOL 5), met als titel “Bestaat de geestelijke gezondheid?”, vond plaats te Brussel op 2 en 3 juli 2015. Ook het tweede (PIPOL 6) vond plaats in de Europese hoofdstad, op 6 en 7 juli 2013 onder de titel “Na de Oedipus vervoegen de vrouwen zich in de toekomstige tijd”. Het derde Congres greep nogmaals plaats te Brussel op 4 en 5 juli 2015, onder de titel “Slachtoffer”. Het vierde Europees Congres voor Psychoanalyse zal ook weer in Brussel plaatsvinden op 1 en 2 juli 2017 en zal de titel “De kliniek buiten de normen” dragen.

Mental

Het tijdschrift Mental verkondigt luid en krachtig de stem van de Eurofederatie van Psychoanalyse. Het gaat om een Europees tijdschrift met een grote epistemische kwaliteit dat sinds zijn creatie in 1995 politiek geëngageerd is in vragen omtrent de psychoanalyse en de Geestelijke gezondheid.

Website http://www.europsychoanalysis.eu

De website van de Eurofederatie is opgemaakt in de vier talen van de Scholen van de EFP. Men vindt er funderende teksten, een voorstelling van de EFP, debatteksten, een rubriek Mental, informatie over het komende Europees Congres en links naar de blogs van PIPOL, de Observatoria en de Scholen.

PIPOLNews

Deze elektronische lijst is gecreëerd met het oog op het lanceren van een debat in het hart van onze Europese werkgemeenschap. Zij wordt verspreid in de vier talen van de Scholen van de EFP.

De blog van PIPOL

Met de publicatie van een blog die een dynamiek gaf aan de voorbereiding van het congres, zorgde PIPOL 7 voor een vernieuwing. Met het vooruitzicht op het congres van PIPOL 8 wordt die blog opnieuw geactualiseerd en vergezeld van een Nieuwsbrief. Men kan die consulteren op archive8.pipol10.eu.

Print Friendly

This post is also available in: FransEngelsItaliaansSpaans